archimess:

Shinkenchiku International Residential Competition 2008 (Japan) - Kirill Gubernatorov, Alex Kudimov, ListopaD, Artem Ukropov